BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 13/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
Ngày
/
Tháng
00 6 1 1 1   1                                             1                                                           1   00
01 7                   1                   1 1   1             1                 1                                 1       01
02 8                                 1 1       1 1     1                     1                                           2 02
03 8   1                                 1   1       1       1               1                   1 1                       03
04 11             1         1         1                     3                 1   2 1                                 1     04
05 12                                     1 1               1             2     2             1     1                 1   2 05
06 10       1     1           1   1             1       1               1                   1             1               1 06
07 14             1 1             1   1           3     1       2                       1             1 1         1         07
08 15                   1 1                         1   1     1   2           2     1             1   1 1   1         1     08
09 6                     1   1                   1                                                 1   1           1       09
10 8                       1         1   1                 1 1       1                                     1 1             10
11 8   1                                         1 1 1 1                               1   1                       1       11
12 13                     1                                     1 1 1       1     1 1 1   2       1               1     1   12
13 7           1                 1                               1                         1   1 1           1             13
14 11           1                       1 1       1                                 1 1     1             1         2     1 14
15 17         1   1   2                   1 2   1       2       1     1 1                   1             1       1 1       15
16 10                                       1               2   1   1   1                 1               1 1         1     16
17 9   1               1               1             1   1                     1 1               1                   1     17
18 11 1             1           1   1 1   1                   1                       2 1               1                   18
19 7           1 1           1         1   1         1                   1                                                 19
20 9           1 1                     1                         1                         1     1           1 1 1         20
21 12                   1           2     1     1     1                         1           2 1     1           1           21
22 14 1             1 1   1   1   1       1               1 1         1             1       1             1   1             22
23 11                       1 1                       1     1                   2                       1     1   1 2       23
24 2       1                                                                                     1                         24
25 10   1             1     1                   1       2                       1                 1                 2       25
26 14         1           1       1       1             1               1 1 1         1             1     2       2         26
27 9                   2           1   1         1   1                   1         1           1                           27
28 15 1   1     1   1   1             1             1             1 1           1         1   1                 1     1 1   28
29 7           1     1                                           2         1                   1     1                     29
30 8 1               1 1           1                                     1                 1 1             1               30
31 10       2     1                       2           1       1     1   1                                             1     31
32 11         1               1 1   1               1     1         1     1                             1             1 1   32
33 11     1 1         1     1     1                 1     1                         2           1   1                       33
34 5   1               1                 1                                                   1                         1   34
35 14 1         1                 1   1                     1 1       1 1                             1 1   2 1         1   35
36 9                       1                         1     1               1           1   2             1             1   36
37 19     1       1     1         1 1           1   1     1     1       1 1     1 1               1   1 2     2             37
38 11                                 1                       2         1           1 2       1 1                     1   1 38
39 12   1       1         1     1                       1 1         1         1   1               1   1 1                   39
40 10   1       1             3 1     1     1                                                         1     1               40
41 10         1   1         1                                   1     1 1   1             1                         1   1   41
42 13         1 1         1 1                       1 2 1       1           1                             1 1         1     42
43 15 1   2   1           1           1 1                 2   1             1                 1       1               1   1 43
44 14 1   1             1                           2                         1     1     2               1   1   1   1 1   44
45 12   1   1                                 1       1           1 1 2       1         1                 1               1 45
46 13       1       1           2   1 1       1               1                     2 2                             1       46
47 11     1 1   2           1     1                             2       1 1   1                                             47
48 4   1           1 1                                                                                             1       48
49 9                           1           1   2               1                     1     1                 1 1           49
50 12 1           1   1                     1 2 1                     1             1   1             1               1     50
51 8     1                       1   1         1                   1           1       1                       1           51
52 9           1                   1           1                               1           1 1   1   1           1         52
53 11                     1   1           1           1         1       1     2                           1 1   1           53
54 7 1     1                                 1                   1 1                               1       1               54
55 10                             1     1       1           1         2 1         1                     1     1             55
56 10 1             1 1 1   1     1                                       1 1               1   1                           56
57 11     1   1     1     1                           1 1     1                   1               1   1         1           57
58 12   1   2   1                           1   1     1                     2                           1         1       1 58
59 8             2 1               1 1                                 1         1           1                             59
60 10 1                         1             1 2                               1                             1 1       2   60
61 11                 1   2           1                                   2       1     1           1 1           1         61
62 4     1                     1                                                   1         1                             62
63 15             1 1 1       1   1           2   1       1                               2   1     1       1   1           63
64 13             1 1                   1     1           1   1     1 1     1                     1             1 1     1   64
65 22 1 2                       2 1   1 3 1 1             1 1     1   1         1     2               1 1                 1 65
66 9       1                 1 1         1   1     1         1                                 1         1                 66
67 9                   1   1                                 1 1 1       1                   1                 1   1       67
68 6   1   1       1                   1                               1               1                                   68
69 10         1               1                   1     1             1     1           1 1     1                   1       69
70 10                           1       2                 1         1     1     1   1 1                                 1   70
71 8         1           1               1 1   1   1 1                                                         1           71
72 6 1                                                   1                               2               1       1         72
73 12 1         1       1   1         1         1 1         1   1                             1         1 1                 73
74 8   1           1             1               1                       1                     1 1   1                     74
75 20     1         1       1   1   1           1       1 1       1 1           1   1     2 1   1     2       1 1           75
76 13                           1           1 1     2                     1       1   1   1         2     1             1   76
77 4                             1     1                                   1           1                                   77
78 19         1     1       2   1   1         1       1           1       1 1           1 1   2     1 1         1         1 78
79 12     1   1                     1 1                 1   1   1                   1 1               1             1     1 79
80 13       1 1 1     1             1             1                           1       1 1                 1   2           1 80
81 15         1   1   1 1   1                 1       1             1     1   1       1           1 1           1 1         81
82 12   1                 1                 1       1                 1     1     2           1 1           1             1 82
83 7   1 1                               1                     1                 1     1         1                         83
84 13         1       1     2       1               1                               1 1       1     1       1 1   1         84
85 9         1               1 1                 1 1                                           1 1               1     1   85
86 20         1 1   1 1   1         1       1               1     1   2 1   1     1     1           1       1     1   1 1   86
87 13                   1         1 1     1               1       1 1                   2           1   1             1   1 87
88 7                                   1                     1         2               1           1                     1 88
89 10   1               1 1                         1     1                                     1       1   1 1     1       89
90 15       1         1   1                       1 1   1 1                     3         1       1             1     2     90
91 10 1                 1           1             1     1           1 1                   1 1                           1   91
92 6     1                                 1                     1 1                                       1   1           92
93 8 1     1       1                       1                                 1                     1             1 1       93
94 11 1     1     1           1   1   1       1   1                   1                         1       1                   94
95 13     1 1     1           2             1                                               1   2         1 1         1 1   95
96 12           1         1     1       1                                   2 2   1             1             1 1           96
97 4     1                   1                                         1         1                                         97
98 13     1         1 1                       2           1 1 2   1 1                                   1   1               98
99 10         1   1                                           1 1   1         2               1 1                         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
Ngày
/
Tháng